Skriftstørrelse

Hopp til her

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Lindesnes kommune

Vedtatt av kommunestyret den 18.04.2013 

Etikk er læren om normer og verdier som påvirker våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Etisk refleksjon kan gi veiledning i hva som kan være rett handlemåte i ulike situasjoner folkevalgte og ansatte kan møte i arbeidet i Lindesnes kommune.

Om retningslinjene

Formålet med etiske retningslinjer er å forebygge uetiske handlinger i det kommunale arbeidet, og å beskytte kommunens folkevalgte og ansatte mot mistanker om slike forhold. 

Retningslinjene uttrykker et etisk grunnlag for folkevalgte og ansatte i Lindesnes kommune. Retningslinjene innebærer en forventning til folkevalgte og ansatte om å handle etisk forsvarlig og ikke skade kommunens omdømme. 

Av og til finnes det ikke entydige svar på hva som er rett handling i en gitt situasjon. I slike tilfelle kan det være til hjelp å stille seg spørsmål av typen: 

· Vil jeg mislike om mitt valg eller min handling blir kjent for ledelsen eller mine arbeidskolleger?

· Vil mitt valg eller min handling på noen måte kunne svekke tilliten og anseelsen til Lindesnes kommune?

· Kan mitt valg eller min handling komme i konflikt med de interesser jeg skal ivareta som ansatt eller folkevalgt i Lindesnes kommune?

· Kan jeg ved mitt valg eller min handling skape bindinger som nå eller senere kan påvirke mine beslutninger?

· Kan jeg stå for mitt valg eller min handling i ettertid? 

I tillegg til at retningslinjene gir etiske føringer for folkevalgte og ansatte i Lindesnes kommune, kan retningslinjene være grunnlag for en åpen og kontinuerlig diskusjon om etiske problemstillinger i hverdagen. 

Hvem omfattes av retningslinjene 

Retningslinjene gjelder for alle ansatte (både faste og vikarer) og folkevalgte i Lindesnes kommune.

Retningslinjene gjelder også for andre som kan oppfattes å være representant for kommunen i en arbeidssituasjon. 

Forhold til innbyggerne 

Lindesnes kommunes oppgave er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.

Lindesnes kommune forutsetter redelighet, ærlighet og åpenhet. Disse verdiene skal prege forholdet til innbyggerne, og skal gjenfinnes i ansattes og folkevalgtes oppførsel, utsagn, saksbehandling og avgjørelser. 

Forhold til arbeidsplassen 

Lindesnes kommune sine verdier skal prege forholdene på alle arbeidssteder. De samme verdier skal speiles i forholdet mellom ansatte og ledere, og i folkevalgtes forhold til kommunens ansatte. 

Personlig standard 

Folkevalgte og ansatte skal handle ansvarlig ved forvaltning av kommunens midler. De skal være seg bevisst at deres handlinger uttrykker den etiske norm som i praksis gjelder. Alle har et selvstendig etisk ansvar for egne handlinger. Dette ansvaret gjelder også ved pålegg fra overordnet. Ved slikt pålegg skal det gis beskjed tjenestevei eller etter rutine for varsling. 

Mobbing og diskriminering 

Lindesnes kommune er imot enhver form for diskriminering og forventer at ansatte og folkevalgte bidrar til å virkeliggjøre denne holdningen.

Mobbing skal ikke forekomme. Ansatte har et ansvar for å gripe inn

eller varsle nærmeste leder dersom de oppdager at kolleger blir mobbet på

arbeidsplassen. Når nærmeste leder opptrer uakseptabelt, skal saken bringes til neste nivå.  

Personlige fordeler 

Den enkelte skal ikke akseptere personlige fordeler av noen art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Personlige gaver kan oppfattes som påvirkning. 

Ingen skal føle seg forpliktet til å motta gaver. Det skal meldes fra til nærmeste overordnede som også avgjør om den ansatte kan beholde gaven, om den kan beholdes på arbeidsplassen eller må returneres til giver. 

Folkevalgte og ansatte skal ikke kjøpe eller bestille varer privat gjennom kommunen. Det er ikke adgang til å benytte seg av kommunens innkjøpsavtaler til privat bruk. Folkevalgte og ansatte skal unngå å benytte sin rolle i kommunen til å oppnå rabatter, eller andre fordeler, på private innkjøp. 

Folkevalgte og ansatte skal unngå å delta på arrangementer i regi av eksisterende eller potensielle leverandører til kommunen hvor hovedvekten ikke er lagt på faglig innhold. Ved deltagelse på arrangementer som ikke er i offentlig regi skal reiseutgifter og opphold dekkes av kommunen. 

Bruk av kommunens eiendeler 

Kommunens biler, maskinpark, båter og større utstyr m.v. skal kun benyttes i kommunens tjeneste.

Nærmeste leder avgjør om mindre utstyr kan lånes ut til kommunalt ansatte til privat bruk.

Slik bruk må ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlånet skal registreres og brukeren står ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet. 

Interessekonflikt

Folkevalgte og ansatte skal ikke uberettiget tilgodese personer, firma eller organisasjoner. Krav til den enkeltes habilitet følger av forvaltningsloven, og for folkevalgte også av kommuneloven. 

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunale og private (personer eller organisasjoner) interesser. Mulige interessekonflikter skal meldes til nærmeste leder. Folkevalgte melder til folkevalgt organ. 

Ansatte skal ikke benytte sin stilling i kommunen til å skaffe seg lønnet arbeid hos innbyggere i kommunen. 

Folkevalgte, ledere og andre ansatte som er delegert avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker, skal opplyse om sine eventuelle styreverv eller eierforhold i Styrevervregisteret til KS. 

Enhver som utfører styreverv for kommunen skal følge de etiske retningslinjene. 

Ansatte som har sin hovedstilling i kommunen skal melde fra om lønnet arbeid utenfor kommunen til nærmeste leder. Dette gjelder også selvstendig næringsvirksomhet. 

Informasjon 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen skal behandles med respekt, og ikke på noe tidspunkt brukes til personlig fordel. All informasjonsutveksling internt og ekstern skal være korrekt, pålitelig og i henhold til taushetsplikt.  

Ytringsfrihet 

Alle ansatte har som samfunnsborgere ytringsfrihet, og kan på egne vegne delta i den alminnelige samfunnsdebatten. Ytringsfriheten gir også ansatte rett til å uttale seg kritisk til forhold som berører virksomheten de jobber i. Det gir et godt grunnlag for en opplyst samfunnsdebatt at ansatte uttaler seg basert på faglig innsikt. Ledere må avklare sine uttalelser med nærmeste overordnede

Etatsjef/rådmann har rett til å beslutte hvem som uttaler seg på kommunens vegne. 

Presse og sosiale medier 

Folkevalgte og ansatte skal ved uttalelse til pressen og på sosiale medier uttrykke seg på en saklig måte og unngå personsjikanering. 

Sanksjoner 

Handlinger som vurderes å være i strid med de etiske retningslinjene kan føre til disiplinære reaksjoner. For ansatte besluttes eventuelle sanksjoner av rådmannen. For folkevalgte gjelder reglene i Lindesnes kommunes reglement for folkevalgte organ i tillegg til relevant lovverk.

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me